MIDAS-HANKKEEN TIETOSUOJAILMOITUS

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) artiklat 13 ja 14
Laatimispäivämäärä: 19.10.2022

Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?

MIDAS -hankkeen päätavoitteena on törmäyttää hallitusti startup-yritysten ja PK-yritysten osaaminen, resurssit, tarpeet ja visiot TKI (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio) -toiminnan äärellä. Hyödyntämällä olemassa olevia tuloksia ja jatkokehittämällä niiden pohjalta ratkaisuja, kehittyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tietoja kerätään tapahtumien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen (mm. ilmoittautuminen) sekä kyselyiden tuottamiseen.
Lähtökohtaisesti Henkilötietoja kerätään MIDAS-hankkeen ja MIDAS-expon toimintaan ja LAB-ammattikorkeakoulun yritysyhteistyöhön liittyen:

 • asiakastietojen ylläpito
 • viestintä, markkinointi sekä tiedotus
 • tapahtumat ja kilpailut
 • yritysyhteistyö
 • tarjousten tekeminen ja taloushallinto
 • kumppanuus ja verkostot
 • palautteiden kerääminen ja käsittely

Mitä tietoja keräämme?

Keräämme henkilötietoja seuraavasti:

 • Yhteystiedot, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, ammattiin liittyvät tiedot
 • Posti- ja laskutusosoitteet asiakas- tai sidosryhmäsuhteessa
 • Tiedot tehdyistä palveluista asiakas- tai sidosryhmäsuhteessa
 • Tapahtumiin ja tilaisuuksiin liittyvä video- ja valokuvaus

Millä perusteella keräämme tietoja?

Henkilötietojen keräämisperuste on pääsääntöisesti rekisteröidyn suostumus tai sopimussuhde. MIDAS-eventin ja MIDAS-expon kävijöitä, näytteilleasettajia ja yhteistyökumppaneita koskevien tietojen osalta henkilötietojen keräämisperuste voi olla rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme

 • LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n ja MIDAS-hankkeen asiakasrekisteri
 • LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n ja MIDAS-hankkeen sidosryhmärekisteri
 • LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n ja MIDAS-hankkeen sidosryhmien rekistereistä
 • LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n ja MIDAS-hankkeen markkinointirekisteri
 • LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n ja MIDAS-hankkeen mentorirekisteri

Henkilöt, jotka ovat antaneet markkinointi- tai kuvausluvan.

Verkkosivujen kautta tulleiden yhteydenottojen perusteella kerätty rekisteri.

Rekisteröidyltä itseltään sekä yleisistä tietolähteistä, kuten www-sivuilta.

Kenelle tietoja siirretään?

Henkilötietoja siirretään osallistujadatan hallintapalvelu Lyytiin tilaisuuksien ilmoittautumisia varten, Webropoliin kysely- ja palautehallinnointia varten sekä projektihallintaohjelmistoon Trello:on.

Henkilötietoja siirretään LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n sidosryhmille yhdessä toteutettavien toimenpiteiden edellyttämässä laajuudessa.

Yritysyhteistyön viestintään ja markkinointiin liittyvät LAB- ammattikorkeakoulun palveluntarjoajat ja niiden hallinnointi kuvataan LABin viestinnän ja markkinoinnin tietosuojailmoituksessa.

Kenellä on pääsy tietoihin: MIDAS-hankkeen henkilöstöllä on pääsy rekistereiden henkilötietoihin sekä LABin yritysyhteistyössä toimivalla henkilökunnalla työtehtävien edellyttämässä laajuudessa.

Minne tietoja siirretään?

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Osa projektihallintaohjelmistosta Trello Inc.:n palvelimista sijaitsee EU-alueen ulkopuolella. Tietoja käsitellään Euroopan unionin yleisen tietosuoja- asetuksen (General Data Protection Regulation GDPR 2016/679) mukaisesti.

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen

Emme säilytä manuaalisia aineistoja. Digitaalisiin aineistoihin on pääsy ainoastaan henkilökohtaisella tunnistautumisella tietoverkkoon.

Kuinka kauan aineistoa säilytetään?

MIDAS-hankkeen toimintaan liittyvää aineistoa säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

Millaista päätöksentekoa?

Käsittelyssä ei tehdä automaattisia päätöksiä.

Evästeiden käyttö

Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseen, helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön tilastointi. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää järjestelmän asianmukaisen toiminnan.

Evästeitä käytetään tunnistamaan kävijän sijaintitietoja sekä liikkumistottumuksia sivulla kolmannen osapuolen analytiikkapalveluiden avulla. Käytetyt evästeet ovat sivuston ominaisuus. Evästetietoja ei käytetä henkilötietojen käsittelyssä.

Oikeutesi

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsäädäntöä.

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 
 1. Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

 2. Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen.

 3. Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.

 4. Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen.

 5. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, rekisteröityä pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot on mainittu alla.

Rekisterin tiedot

 • MIDAS-hankkeen Kävijärekisteri
 • MIDAS-hankkeen Kumppanilista

Tiedot säilytetään toistaiseksi

Rekisterinpitäjä

LAB-ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2630644-6

Osoite Mukkulankatu 19,15140 Lahti
Puhelin 03 828 18 (vaihde)
tietosuoja@lut.fi

Yhteyshenkilön tiedot

Aki Helminen, LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19,15140 Lahti
aki.helminen@lab.fi
+358 50 473 3945

MIDAS-hankkeen vastuullinen johtaja

Aki Helminen, LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19,15140 Lahti
aki.helminen@lab.fi
+358 50 473 3945

LABin tietosuojavastaava

Lakimies Anne Himanka
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 050 564 4623
Sähköposti: tietosuoja@lut.fi

 
Viiva